Privacy- & Cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Skin Masters Woerden | Online Shop. Deze privacy- en cookieverklaring is tevens van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Skin Masters Woerden | Online Shop.

Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens?
Wij zijn als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres : Paardensteeg 4
Postcode : 3441 BX
Plaats : Woerden
KvK-nummer : 52035492
Emailadres : [email protected]
Telefoonnummer : 0348 – 784 028


In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Skin Masters Woerden | Online Shop jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geven wij aan dat wij voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-Privacyverordening). 

Skin Masters Woerden | Online Shop respecteert de privacy van alle klanten, abonnees, betrokkenen en ook bezoekers van de website en webshop. Wij zorgen er verder voor dat de persoonlijke informatie die wij van jou ontvangen, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en goed wordt beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen. Het komt echter wel voor dat wij gegevens delen met anderen, omdat zij ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van Skin Masters Woerden | Online Shop. Wees je er dus van bewust dat Skin Masters Woerden | Online Shop niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van ons.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst Skin Masters Woerden | Online Shop jou naar de website van de AP: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


PERSOONSGEGEVENS DIE SKIN MASTERS WOERDEN KAN VERZAMELEN
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Skin Masters Woerden | Online Shop van jou kan verwerken, afhankelijk van de situatie:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres / Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS 
Skin Masters Woerden | Online Shop kan bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten verwerken, mits je als klant toestemming geeft en deze gegevens zelf verstrekt. Deze worden niet verwerkt van websitebezoekers of klanten die via de webshop een bestelling doen.  

Van klanten die jonger zijn dan 16 jaar vragen wij altijd uitdrukkelijk om toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.  

Kinderen
Skin Masters Woerden | Online Shop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?
Voor het verwerken van persoonsgegevens moeten wij doelen hebben bepaald. 

Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten of producten van Skin Masters Woerden | Online Shop en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan Skin Masters Woerden | Online Shop verstrekt. 

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel moet Skin Masters Woerden | Online Shop een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken.

 • Het afhandelen van je betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Skin Masters Woerden | Online Shop analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Skin Masters Woerden | Online Shop volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op je behoefte.
 • Skin Masters Woerden | Online Shop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (zoals profilering). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skin Masters Woerden | Online Shop) tussen zit. 


HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
Skin Masters Woerden | Online Shop bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Skin Masters Woerden | Online Shop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij op grond van een wettelijke plicht langer moeten bewaren.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
Skin Masters Woerden | Online Shop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Skin Masters Woerden | Online Shop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Skin Masters Woerden | Online Shop (persoons)gegevens:

Derde

Categorie 

Doel delen 

Welke gegevens 

Boekhouder

Verwerkingsverantwoordelijk

Om de omzet- en jaaraangiftebelastingaangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen 

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken 

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen. 

Salon software 

Verwerker 

Om de voortgang van behandelingen bij te houden 

Persoonsgegevens om voor het maken van afspraken en noteren van behandelingen 

Online nieuwsbriefprovider

Verwerker 

Om jou nieuwsbrieven te kunnen sturen

Naam en emailadres 

Email- en websiteprovider (hostingpartij)

Verwerker

Voor de website en e-mails 

Versleutelde gegevens 

Bank 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren 

Bankrekening, naam, adres 

Webwinkelsoftware-partij

Verwerker

Voor het inrichten van de webshop en het kunnen verzenden van nieuwsbrieven 

Versleutelde gegevens dan wel naam, achternaam en emailadres (nieuwsbrief)

Betaaldienst 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren 

Bankrekening, naam, adres, bedrijfsnaam 

Tussenpartij betalingen

Verwerker 

Als collector van Ideal betalingen 

Naam, bankrekening

Webdesigner

Verwerker

Om de website te bouwen of te optimaliseren

Jouw bestellingen, gegevens contactformulier of inschrijvers nieuwsbrief 

Verzendpartij

Verwerker

Printen verzendlabel en verzending

Naam, adres- en bestelgegevens

 

BEOORDELINGEN WEBWINKELKEUR
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om jouw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met jou opnemen om een toelichting op de review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
We informeren jou welke rechten je allemaal hebt op basis van de AVG. Wil je deze rechten in de praktijk brengen, dan kun je hieronder lezen hoe dat precies moet.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Skin Masters Woerden | Online Shop in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected].
Skin Masters Woerden | Online Shop zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID 
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Skin Masters Woerden | Online Shop. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van onze diensten en producten gebruik wil maken, maar naar een andere adviseur of coach overstapt. 

INDIENEN KLACHT
Skin Masters Woerden | Online Shop wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de AP),als je van mening bent dat Skin Masters Woerden | Online Shop niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Skin Masters Woerden | Online Shop wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Skin Masters Woerden | Online Shop gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele, analytische en tracking cookies
Skin Masters Woerden | Online Shop maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van Skin Masters Woerden | Online Shop.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen. 
Skin Masters Woerden | Online Shop maakt geen gebruik van tracking cookies. 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, maar alleen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via de website. 

Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media (buttons) 
Op de website van Skin Masters Woerden | Online Shop zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van Skin Masters Woerden | Online Shop maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Natuurlijk maken we bij de vergrendeling van onze devices gebruik van sterke wachtwoorden, werken we bijvoorbeeld de plugins en het thema van de website regelmatig bij en hebben wij op alle computers firewalls. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Skin Masters Woerden | Online Shop verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

 

WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacy- en cookieverklaring te bekijken.